Ochrana příjmů


Proč je životní pojištění důležité?

Jeho posláním je zajištění životního standardu rodiny či blízkých v případě nahodilé nešťastné události. Mělo by být koncipováno tak, aby plnění z pojištění dokázalo případně nahradit výpadek příjmů. Do výpočtu tedy vstupují příjmy obou partnerů a nezbytné výdaje rodiny. Dále uvažujeme výši nezávislého majetku a další okolnosti. Pro přesný výpočet modelovaný na vaši konkrétní situaci se obraťte na některého z našich poradců.
V současné době je úroveň životního pojištění u nás poměrně nízká. To znamená, že většina rodin toto riziko podceňuje a v případě nešťastné události se pak dostává do existenčních potíží. Jednou z příčin může být i cena, která se zpočátku může zdát poněkud vyšší. Jak však roste hodnota nezávislého majetku díky vlastním investicím, stejnou měrou klesá potřebná výše pojištění a tedy i pojistné. A ve chvíli dosažení finanční nezávislosti není třeba pojištění vůbec. 


Mohu v průběhu pojištění měnit sjednaný rozsah či dobu trvání smlouvy a výši plateb?
   
                                                                                                 

Samozřejmě. Sjednané parametry pojištění můžete pružně upravovat dle vašich přání, potřeb i možností, a to kdykoliv v průběhu trvání smlouvy. V případě potřeby kontaktujte svého finančního poradce.


Jak postupovat v případě, že nemám peníze na placení životního pojištění?

V případě, kdy nejste schopni platit pojistné v původně sjednané výši, není potřeba a není ani vhodné pojistnou smlouvu vypovídat. Možnosti, jak lze vzniklou situaci řešit jsou:

-      snížení výše pojistného na spořicí/investiční části pojistné smlouvy

-      snížení pojistné částky, která je ve smlouvě sjednaná

-      dočasné nebo trvalé zrušení některých připojištění

-      v krajních případech dočasné přerušení placení pojištění

Každopádně doporučujeme zvážit tyto možnosti a poradit se s vaším finančním poradcem. Zrušení smlouvy životního pojištění je mezním a zpravidla nejméně výhodným řešením, při němž klient takřka vždy finančně ztrácí!


Platí se daň z příjmu ze životního pojištění?


Ano, v případě, že se vyplácí „naspořené prostředky“, odvádí za vás daň z výnosů finančnímu úřadu přímo pojišťovna. Výše srážkové daně je sjednocena pro všechny typy plnění ze životního pojištění, a to i včetně odkupného (dříve odbytného) na jednotnou výši 15 %. Protože takovou daň odvádí finančnímu úřadu přímo pojišťovna, nemusíte tento příjem již uvádět do vašeho daňového přiznání.

Jestliže je vám vyplaceno plnění za pojistnou událost (úraz, nemoc, ap.), je tato výplata od daně z příjmu osvobozena.


Jaké jsou podmínky pro uplatňování daňových odpočtů ze životního pojištění?


Podmínky pro uplatnění daňových výhod upravuje zákon č. 586/1992Sb. ve znění pozdějších úprav a jsou následující:

-      ve smlouvě musí být sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let

-      pojistník musí být zároveň pojištěným

-      odpočet je možné uplatnit na pojištění pro případ dožití (pro určité typy produktů stanovuje zákon i minimální pojistnou částku pro případ dožití)

-      maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí max. 12 000 Kč

 

Jaká je výše odkupného v případě výpovědi životního pojištění?  

Většina klientů se mylně domnívá, že částka odkupného při předčasném ukončení smlouvu se bude rovnat zaplacenému pojistnému. Výše odkupného tak může být pro některé klienty velkým zklamáním, zvláště v prvních letech trvání pojištění. Je tomu tak proto, že zaplacené pojistné se používá nejen na vytváření rezervy, která je základem pro výplatu odbytného, ale také na krytí pojištěných rizik a na úhradu nákladů souvisejících s uzavřením a správou pojistné smlouvy. Náklady vynaložené ihned na počátku pojištění pak pojišťovna rozpočítává podle toho, na jak dlouhou pojistnou dobu byla smlouva uzavřena. Klient tyto jednorázově vynaložené náklady "splácí" postupně. Je-li zrušena pojistná smlouva předčasně, musí být dosud neuhrazená část nákladů jednorázově doplacena. V prvních letech pojištění proto bývá odkupné rovno nule. Dále platí, že čím delší doba uplynula od počátku pojištění, tím nižší srážka na odkupném.
Proto je třeba se mít na pozoru, pokud vám někdo nabízí zrušení vaší současné smlouvy s tím, že vám obratem sjedná "výhodnější" produkt. Obecně platí, že nic takového prakticky není možné - náklady operace téměř vždy převyšují případné benefity. Navíc ztráty na případném odkupném realizujete ihned, zatímco "lepší výnosy" mohou nastat až na dlouhém časovém horizontu. Pokud se tedy hodláte vůbec takovými úvahami zabývat, požadujte vždy přesné vyčíslení zisků a ztrát, a to včetně časového rozlišení. 
A jestli chcete být ušetřeni rizika, že skočíte na lep prolhanému dealerovi, navažte raději dlouhodobý vztah s důvěryhodným finančním poradcem.  

 
   
  
 
 
   
  
 

Rychlý dotaz

Nebo